Felhasználási feltételek

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a BCONHUNT KFT. (6721 Szeged, Háló utca 8.; Cg. 06-09-021306; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.bconhunt.com webcímen elérhető szolgáltatásplatform, valamint a platformhoz kapcsolódó (Google Play és App Store áruházakból letölthető) mobil applikációk szolgáltatásainak igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használat feltételeit tartalmazza. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre jelen ÁFF elfogadásával, mely a szolgáltatásplatformba történő regisztrációkor történik. Kérjük szolgáltatásainkat csak abban az esetben vegye igénybe, ha jelen ÁFF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, iktatásra nem kerül, magatartási kódex nem kapcsolódik hozzá.

1 Üzemeltető adatai

Üzemeltető neve: BCONHUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Üzemeltető székhelye: 6721 Szeged, Háló utca 8.
Levelezési címe: 1752 Budapest, Pf.43
Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 299 6655
Központi ügyfélszolgálat e-mail címe: office@bconhunt.com
Üzemeltető honlapja: www.bconhunt.com
ÁFF elérhetősége: www.bconhunt.com/terms-of-use/
Cégjegyzékszáma: 06-09-021306
Adószáma: 24918860-2-06
Bankszámlaszáma: 10800014-70000006-20219452
Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-77715/2014., NAIH-77716/2014., NAIH-77717/2014.


2 Általános rendelkezések

a) Jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁFF értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) rendelkezései az irányadóak.
b) Üzemeltető által végzett tevékenység Magyarországról nyújtott, valamint Magyarországra és Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) tagállamai felé irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatás melynek egyes elemei gazdasági reklámtevékenységnek minősülnek. Üzemeltető a Kereskedő partnerek felé történő szolgáltatások nyújtása kapcsán – a nyújtott szolgáltatás tartalmának megfelelően – lehet: i. Közvetítő szolgáltató
ii. Elektronikus hirdetés közzétevője
iii. Elektronikus hirdetési szolgáltató
c) A BCONHUNT Kft., mint a BCONHUNT platform és hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője fenntartja jogát jelen ÁFF egyoldalú módosítására, mely módosításról írásban (e-mail formájában) tájékoztatja a Felhasználókat előzetesen. Az ÁFF módosítását és hatályba lépését követően a platform vagy szolgáltatásainak használata a módosított ÁFF elfogadását jelenti.
d) Jelen ÁFF hatálya területileg és időben kiterjed minden Felhasználóra, aki a hatályban lévő ÁFF előzetes vagy ráutaló magatartással történő kifejezett elfogadását követően a platform szolgáltatásait igénybe veszi.
e) Szerződéskötés lehetséges nyelvei: magyar, angol.
f) A BCONHUNT platform és szolgáltatásainak megjelenési formái védjegy oltalmi védelemmel, a honlap és mobil alkalmazások tartalmi elemei szerzői jogvédelemmel (1999. évi LXXVI. törvény 7. § - gyűjteményes művek védelme) rendelkeznek, másolásuk, felhasználásuk szigorúan tilos.

2.1 Fogalmak értelmezése
a) BCONHUNT platform: a BCONHUNT platform egy keretrendszer, mely egyrészt kiszolgálja a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat illetve lehetőséget biztosít a Felhasználók és az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi partnerek (továbbiakban: Kereskedő) számára az igénybe vett szolgáltatások paraméterezésére a használattal kapcsolatos eredmények megtekintésére.
b) BCONSHOP szolgáltatás: a BCONHUNT platform által kezelt, kiszolgált célalkalmazás, melynek megjelenési formája Felhasználói oldalon a Felhasználó által letöltött mobil applikáció. A szolgáltatás célja a Kereskedő által a rendszerben paraméterezett kereskedelmi kampányok információinak (továbbiakban: Kampány) elektronikus úton történő eljuttatása a Felhasználóhoz.
c) Közvetítő szolgáltató: más igénybevevők – jelen esetben Kereskedő partnerek - kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja, az általa üzemeltetett távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít.
d) Kereskedő: termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos a rendszerben Kampányt adminisztráló partner, aki a platform igénybe vételével juttatja el a Kampány részleteit a Felhasználókhoz. Kereskedő típusa az igénybe vett szolgáltatások típusaiként eltérő lehet.
e) Elektronikus hirdető: akinek az érdekében az elektronikus hirdetést közzéteszik, illetve aki a saját érdekében az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli.
f) Elektronikus hirdetési szolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében az elektronikus hirdetést elkészíti, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatásokat nyújt.
g) Elektronikus hirdetés közzétevője: aki az elektronikus hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést megismerhetővé teszi.
h) Elektronikus hirdetés közzététele: az elektronikus hirdetés megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára. i) Felhasználó: a www.bconhunt.com weboldalon vagy valamely alkalmazás áruházból letöltött BCONHUNT platformhoz tartozó alkalmazáson keresztül sikeresen regisztrált és valamely Üzemeltető által biztosított szolgáltatást igénybe veszi (igénybe vevő) Felhasználó fiókjának használatával, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró, nagykorú természetes személy.
j) Felhasználói fiók: a regisztráció végeredményeként létrejövő fiók, mely a Felhasználó által megadott személyes és kiegészítő adatokat tartalmazza, illetve a szolgáltatások használatából eredő statisztikákat, eredményeket.
k) Regisztráció: az a Felhasználó által önkéntesen végrehajtott folyamat, melynek során a Felhasználó a regisztrációhoz szükséges adatokat megadta és előzetes hozzájárulásával jelen ÁFF-et elfogadta.
l) Szolgáltatás paraméterezése: Felhasználó azon tevékenysége, melynek során a szolgáltatások működésének pontosítása érdekében Felhasználó kiegészítő adatokat ad meg és/vagy további beállításokkal szűkíti a szolgáltatás rá vonatkozó működési feltételeit.
m) Előzetes ajánlat: Kereskedő figyelemfelkeltő ajánlata, melyet Felhasználó a weboldalon keresztüli bejelentkezés vagy a mobil alkalmazás elindítását követően saját paraméterezése alapján láthat. Előzetes ajánlat megtekintésének feltételei a meglévő felhasználói fiók, mobil alkalmazás esetén telepített mobil alkalmazás a mobil készüléken, mely alkalmas a szolgáltatás igénybevételére.
n) Helyszíni ajánlat: Kereskedő részletes ajánlata, melyet Felhasználó a Kereskedő által az előzetes ajánlatban megjelölt helyszínen személyes megjelenést követően a helyszínen telepített jeladó eszközhöz kapcsolódva érvényesít (ajánlat levadászása) abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobil alkalmazás telepítve van készülékén, a készülék megfelelő műszaki képességekkel rendelkezik, és a Felhasználó rendelkezik felhasználói fiókkal.
o) Ranglista: Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során a helyszíni ajánlatok megtalálása és a Kereskedői kampányok értékelése kapcsán jutalom pontokban részesül, mely alapján egy ranglistában kerül elhelyezésre a pontszám alapján.

3 BCONHUNT platform és hozzá kapcsolódó mobil alkalmazások működése

3.1 Platform és alkalmazások általános működésének elve
A BCONHUNT platform egy on-line vásárlásösztönzésre és információ továbbításra kialakított keretrendszer, amely több, adott témakörre fókuszáló szolgáltatást szolgál ki. A platformba bármely szolgáltatás igénybevételekor történhet regisztráció, mely regisztrációkor megadott azonosítók a platform összes szolgáltatásának igénybevételére alkalmasak.

A platform alapvetően két típusú igénybe vevő kezel: Felhasználókat és Kereskedőket. A Kereskedők a működési területüknek megfelelően regisztrálnak a rendszerbe és teszik közzé ajánlataikat a Felhasználók számára, akik egyrészt a BCONHUNT weboldalán, másrészt a mobil készülékükre letöltött alkalmazáson keresztül tekinthetik meg a Kereskedői ajánlatokat.

Felhasználó személyes adatainak megadásával és az igénybe vett szolgáltatáshoz tartozó mobil alkalmazás beállításaiban paraméterezheti a szolgáltatás működését, mely paraméterezés azt a célt szolgálja, hogy Felhasználó csak a számára érdekes információkat ajánlatokat kapja meg. Felhasználó az általa paraméterezett beállításoknak megfelelően látja a mobil alkalmazásban és a weboldalon a Kereskedői előzetes ajánlatokat, melyek közül ki kell választania azokat a konkrét ajánlatokat melyekre „vadászik”.
Felhasználó a Kereskedő által az előzetes ajánlatban megjelölt helyszínre érkezve hely alapú értesítést kap az általa kiválasztott ajánlat pontos részleteiről, az esetlegesen igénybe vehető egyéb kedvezményekről. Az értesítés nem jár vásárlási kötelezettséggel.

Fenti alapelv alapján a platform több működésüket tekintve egymástól szeparáltan működő szolgáltatást szolgál ki.

3.2 Platform szintű beállítások
A rendszerben a platform szintű beállítások a regisztrációt és belépést követően a Főmenü „Felhasználói fiókod beállításai” menüjében érhető el. Platform szinten alapvető személyes, beállítások tehetőek meg melyek a szolgáltatások hatékonyabb működését segítik elő, elsődleges célként kitűzve, hogy a Felhasználó csak a számára releváns tartalmakkal találkozzon a szolgáltatások használata során.
Felhasználó ebben a menüpontban változtathatja, meg jelszavát illetve törölheti felhasználói fiókját a rendszerből.

3.3 Platform szintű pontgyűjtés és ranglista
A platform által biztosított szolgáltatások használata során Felhasználó pontokat gyűjt, mely pontok felhasználói aktivitásának megfelelően íródnak jóvá a felhasználói fiók alatt.
Pontot érhet egy ajánlat helyszíni felkutatása, konkrét vásárlás visszaigazolása vagy a Kereskedői ajánlatok értékelése illetve maga a megvalósult vásárlás. Felhasználó a gyűjtött pontok alapján egy ranglistában kerül elhelyezésre, mely ranglistában bizonyos ponthatárok elérését követően garantált ajándékokban részesülhet. A ranglistára vonatkozó részletes információk a rendszerbe történő belépést követően a „Ranglista” menüpontban érhetőek el. A pontok gyűjtésére vonatkozó szolgáltatásonként eltérő egyedi szabályokat a szolgáltatás leírások tartalmazzák részletesen.

4 Regisztráció

a) Felhasználó a www.bconhunt.com weboldalon vagy valamely alkalmazás áruházból letöltött mobil alkalmazáson keresztül a regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhat a rendszerbe. b) Regisztrációkor kötelezően megadandó adatok: felhasználónév, e-mail cím és jelszó, illetve az ÁFF elfogadása.
c) A Felhasználó a regisztrációkor rögzített e-mail cím/jelszó megadásával tud belépni a rendszerbe. A rendszerbe történő belépéssel és annak használatával – mint ráutaló magatartás - az Ektv. 5. § alapján, elektronikus úton kötött szerződés jön létre Felhasználó és Üzemeltető között.
d) A regisztrációs folyamat részeként Grt. 6. § alapján Felhasználó előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul a rendszerben tárolt személyes adatainak kezeléséhez, illetve számára, mint címzett közvetlen megkereséssel történő reklámok közléséhez. A regisztrációt megelőzően Felhasználó számára jelen ÁFF és Adatkezelési Szabályzat publikusan elérhető.
e) Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatok hitelességét nem vizsgálja, a rendszerben egy e-mail cím csak egy fiókhoz tartozhat, illetve a felhasználónevek is csak egyszer szerepelhetnek a rendszerben, tehát foglaltság esetén a Felhasználónak másikat kell választania.

5 Felhasználói adatok módosítása, kiegészítése, törlése

a) Belépést követően Felhasználó további adatok megadásával tudja a rendszert paraméterezni – a szolgáltatás működését befolyásolják a megadott adatok – illetve az általa használni kívánt szolgáltatás kiválasztásával további beállításokat eszközölhet, a kiválasztott szolgáltatás működésének befolyásolására (pl.: érdeklődési kör, lokációs adatok).
b) Felhasználó a rendszerbe történő belépést követően ellenőrizheti adatainak helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat, melyek kijavítását a rendszerben el tudja végezni.
c) Felhasználó, amennyiben a platform szolgáltatásait már nem szeretné igénybe venni, adatainak kezelését szeretné megtiltani, a számára küldhető hirdetések közlésének engedélyezését vagy hozzájáruló nyilatkozatát vonná vissza, akkor törölheti felhasználói fiókját, melyben a tárolt adatok visszaállíthatatlanul törlődnek.

6 Felelősség

a) Üzemeltető a platform és a platform által kiszolgált szolgáltatások újszerűségére tekintettel kizárja felelősségét minden olyan, jelen alkalmazások használata során vagy a használattal összefüggésben keletkezett károk tekintetében, melyek a szolgáltatások újszerűségéből adódóan nem voltak előre láthatóak.
b) Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató, vagy elektronikus reklám közzétevője, aki Ektv. alapján közvetítő szolgáltatónak minősül, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, vagy hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
c) Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató, vagy mint elektronikus reklám közzétevője, aki Ektv. alapján közvetítő szolgáltatónak minősül, a 2001. évi CVIII. törvény 8-12. § alapján nem felel a továbbított információkért és hozzáférhetővé tételük által okozott kárért, ha:
i. nem az Üzemeltető kezdeményezi az információ továbbítását;
ii. nem az Üzemeltető választja meg a továbbítás címzettjét;
iii. a továbbított információt nem az Üzemeltető választja ki, illetve azt nem változtatja meg;
iv. Üzemeltetőnek nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
v. amint a iv. pontban foglaltakról tudomást szerzett és haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja d) Üzemeltető a továbbított információkat az információtovábbítás lebonyolításának érdekében átmenetileg tárolja a továbbításhoz szükséges ideig. e) Üzemeltető az általa - mint közvetítő szolgáltató, vagy mint elektronikus reklám közzétevője, aki Ektv. alapján közvetítő szolgáltatónak minősül - továbbított információk valóságtartalmáért, az információk naprakészségéért és a hibás vagy valótlan információk okozta közvetlen vagy közvetett károkért való felelősségét kizárja.
f) Üzemeltető - mint közvetítő szolgáltató, vagy mint elektronikus reklám közzétevője, aki Ektv. alapján közvetítő szolgáltatónak minősül – nem felel az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az Ektv. 7-11. § eseteiben, vagy ha az Ektv 13. §-a alapján járt el.
g) Üzemeltető, amennyiben a nyújtott szolgáltatásai alapján elektronikus hirdetési szolgáltatóként vesz részt az információk továbbításában – így tevékenysége során a reklám tartalmát megismerte vagy megismerhette – Grt. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján felelős Grt.-ben foglalt rendelkezések megsértéséért.
h) Szolgáltató a Felhasználói alkalmazások helytelen vagy nem működéséből adódó mindennemű felelősségét kizárja. A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősséget a szerződéssel illetve azon kívüli károkozásért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozást.

7 Adatvédelem

a) Üzemeltető az Ektv. 13/A. § alapján a szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrehozása és teljesítésének figyelemmel kisérése és az igénybevételből származó díjak számlázása céljából kezelheti Felhasználó természetes személyazonosító adatait, valamint az igénybevétel időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
b) Üzemeltető a szolgáltatás nyújtásának céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Üzemeltetőnek úgy kell megválasztania a szolgáltatás során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha az a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. c) Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlenül szükséges a Felhasználó számára a rendszer által küldött elektronikus hirdetések eljuttatása a Felhasználóhoz, mint címzetthez, így Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával előzetesen hozzájárul adatainak e célból történő kezeléséhez.
d) Felhasználó jelen ÁFF 6/c. pontjában részletezett adatkezelést bármikor megtilthatja és kezelt adatait véglegesen, visszaállíthatatlanul törölheti felhasználói fiókjának megszüntetésével.
e) Üzemeltető Felhasználó által megadott személyes adatokat, illetve a szolgáltatások használatából eredő forgalmi statisztikákat az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, azokat harmadik személyeknek csak Felhasználó előzetes hozzájárulása, jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.
f) Adatvédelmi szabályzat elérhetősége: www.bconhunt.com/privacy-policy

8 Elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések

a) Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a BCONHUNT platform és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások és mobil alkalmazások elektronikus hirdetések továbbítására és a hirdetésekhez tartozó kiegészítő információk továbbítását szolgálják.
b) Elektronikus hirdető a BCONHUNT platformon keresztüli hirdetés megjelenítések során köteles tájékoztatást adni a Felhasználók számára a hirdető valós személyéről, amennyiben az nem történik meg Üzemeltető felszólítja a hirdetőt ennek pótlására.
c) Hirdetés csak abban az esetben tehető közzé, ha a hirdető a hirdetés megrendelésekor – rendszerbe történő regisztrációjakor – megadja cégnevét, székhelyét és adószámát.
d) Elektronikus hirdető, amennyiben az általa hirdetni kívánt termék jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik, köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. e) A rendszerben közzétett eladásösztönző hirdetések esetén egyértelmű tájékoztatást kell adni az ajánlat ilyen jellegéről és az igénybevétel feltételeiről, e tájékoztatásokat minden esetben a Kereskedői előzetes és helyszíni ajánlatok tartalmazzák.
f) Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat az elektronikus hirdető (Kereskedő) előzetes és helyszíni ajánlataiban tekintheti meg a BCONHUNT weboldalán vagy az adott mobil alkalmazáson keresztüli rendszerbe történő bejelentkezést követően.

9 Díjak, számlázás

a) A BCONHUNT platform által nyújtott szolgáltatások alapvetően díjmentes szolgáltatások, a szolgáltatásokhoz tartozó mobil alkalmazások letöltése díjmentes.
b) A platform által kezelt egyedi szolgáltatások esetén igénybe vehetőek prémiumszolgáltatások, melyek díjkötelesek.
c) A díjköteles szolgáltatások köre szolgáltatásonként változó tartalommal és igénybe vételi díjjal rendelkeznek, mely díjak részletesen a rendszerbe történő belépést követően szolgáltatás tájékoztató leírásokban található meg.
d) Üzemeltető jogosult a díjköteles – prémium – szolgáltatások körét bővíteni, illetve a díjszabást módosítani jelen ÁFF rendelkezései szerint. e) A prémium szolgáltatások számlázása előre fizetett módon történik, tehát Felhasználó a befizetést – az összeg jóváírását – követően jogosult a prémium szolgáltatások igénybe vételére.
f) Felhasználó fizetési megoldásként bankkártyás fizetést és a használt mobil operációs rendszerének megfelelő alkalmazás áruházon belüli fizetést választhatja.
g) Felhasználó, amennyiben bankkártyás fizetési módot választja, Üzemeltető a sikeres tranzakció lebonyolításkor elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó regisztrált e-mail címére továbbít.
h) Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul az elektronikus számla kiállításához és tudomásul veszi a rá vonatkozó elektronikus számlák kezelésére vonatkozó előírásokat.
i) Felhasználó alkalmazás áruházon belüli vásárlás esetén a vonatkozó számlát, a használt alkalmazás áruház fizetési tranzakciós rendszerétől kapja meg.

10 Korlátozások

a) A platform által biztosított szolgáltatások használatának elengedhetetlen feltétele mobil adatkommunikációs képességgel rendelkező eszközök (okostelefon vagy tablet) használata.
b) A szolgáltatásokhoz tartozó mobil alkalmazások használatának minimális szoftver követelménye: Android 4.3 illetve iOS7 mobil operációs rendszer futtatása, mely egyben behatárolja a szükséges hardver követelményeket is. Amennyiben fenti követelmények nem teljesülnek a szolgáltatások nem használhatóak.
c) Üzemeltető fenntartja jogát Felhasználó platformból történő kizárására vagy jogosultságainak, hozzáférésének átmeneti korlátozására abban az esetben, ha megítélése szerint Felhasználó tevékenysége ellenkezik a rendszer rendeltetésszerű használatával és/vagy veszélyezteti annak működését, illetve bármilyen hatályos jogszabály rendelkezéseit sérti.

11 Reklamáció, panaszkezelés

a) Üzemeltető ügyfélszolgálati tevékenységét alapvetően írásban a központi e-mail címre megküldött levelezéssel bonyolítja. A beérkezett megkereséseket, panaszokat 24 órán belül feldolgozza és megválaszolja szintén e-mail formájában, mely közlés hivatalos írásbeli válasznak minősül. b) Ektv. 13. § alapján, amennyiben a szolgáltatások igénybevétele során jogsértő tartalom vagy információ megjelenését észleli, kérjük a törvényben meghatározott magánokiratba foglalt értesítéssel jelezze központi e-mail címünkön. Az okiratnak tartalmaznia kell: a sérelem tárgyát, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, székhelyét, telefonszámát és e-mail címét.

12 Felügyeleti szervek

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
+36 1 468 0673
info@nmhh.hu
www.nmhh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
+36 1 459 4800
www.nfh.hu

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
+36 1 472 88 51
www.gvh.hu

Média és Hírközlési Biztos
1525 Budapest, Pf.75
+36 1 457 7141
www.mediaeshirkozlesibiztos.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2014.04.30-tól