Adatvédelmi szabályzat

A BCONHUNT platform és a hozzá tartozó alkalmazások személyes adatokat kezelnek, számunkra fontos az Ön adatainak védelme, ezért jelen adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései alapján nyilatkozunk arról, hogy adatait hogyan gyűjthetjük, használhatjuk, adhatjuk át, továbbíthatjuk és tárolhatjuk. Kérjük, tekintse át adatkezelési szabályzatunkat, amennyiben kérdése merül fel a szabályzattal kapcsolatban lépjen kapcsolatba velünk központi e-mail címünkön: office@bconhunt.com

Előzetes tájékoztatás

A rendszerben az adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulását követően történik, mely hozzájárulás a Felhasználási feltételek elfogadásával valósul meg.

Adatgyűjtéssel kapcsolatos meghatározások és azok értelmezése

Összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az alábbi adatgyűjtéssel kapcsolatos meghatározásokat alkalmazzuk az adatok gyűjtése során.
A BCONHUNT platform használata során kétféle felhasználót különböztetünk meg (végfelhasználó és kereskedelmi partner). Adatvédelmi szabályzatunk a két típusú felhasználóra vonatkozó szabályokat minden esetben külön tárgyalja.

1. Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy.
1.1. Végfelhasználók esetén az érintett maga a végfelhasználó (természetes személy), aki a szolgáltatás weboldalán vagy mobil applikációján keresztül regisztrál a rendszerbe személyes és/vagy különleges adatainak megadásával.
1.2. Kereskedelmi partnerek esetén érintett a szolgáltatás weboldalán keresztül a rendszerbe regisztráló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében eljáró, kapcsolattartásra kijelölt természetes személy, személyes és/vagy különleges adatainak megadásával.

2. Személyes adatok és az adatkezelés célja

Személyes adatok köre
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja a felhasználó (érintett) típusától függően az alábbiakra terjed ki:
 • Végfelhasználók esetén az adatkezelés célja:
  • A rendszer igénybe vételének és működésének testre szabása annak érdekében, hogy a végfelhasználók kizárólag a számunkra releváns ajánlatokkal találkozzanak a használat során,
  • Értesítések és ajánlatok végfelhasználó felé történő továbbítása adott helyen és időben, elektronikus formában a használt mobil alkalmazáson keresztül és/vagy elektronikus levél (e-mail) formájában,
  • Végfelhasználók tevékenységének monitorozása (ranglista),
  • Igénybe vett kedvezmények adminisztrációja céljából,
  • Nyereményjátékok és garantált nyeremények szervezése és továbbítása céljából.
 • Kereskedelmi partnerek esetén az adatkezelés célja:
  • Kizárólag a szolgáltatás igénybevételi díjainak kiegyenlítése és a forgalmi statisztikák BCONHUNT részéről történő adatszolgáltatás kapcsán kerülnek felhasználásra,
  • A kapcsolattartói adatokat a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos ügyintézés során kezeljük.
A konkrét személy vagy személyek azonosítására nem alkalmas adatok gyűjtése történhet a rendszer továbbfejlesztésének és forgalmi adatok gyűjtése céljából, felhasználhatósága és nyilvánosságra hozatala nem korlátozott.
2.1. Végfelhasználók esetén gyűjtött személyes adatok köre. Természetes személyek esetén a gyűjtött személyes adatokat az alábbiak szerint csoportosítjuk:
 • A rendszerbe történő regisztrációkor kötelezően megadandó személyes adatok:
  • Felhasználónév
  • E-mail cím
 • A rendszer paraméterezéséhez használandó nem kötelezően megadandó személyes adatok (példák azon személyes adatokra melyeket a BCONHUNT gyűjthet):
  • Ön neve
  • Postacíme
  • Telefonszáma
  • Egyéb kapcsolat felvételi azonosító (pl.: Skype, Facebook, LinkedIn azonosítók)
  • Neme
  • Kora
  • Fizikai méretei (magasság, testsúly, konfekció és láb méret)
  • Érdeklődési köre
  • Háztartás egy főre jutó átlagkeresete
  • Használt számítástechnikai és telekommunikációs platformok
 • A rendszer használatából adódó forgalmi adatok és statisztikák
A rendszerben gyűjtött személyes adatok – kötelezően és nem kötelezően megadandó, illetve a használatból eredő forgalmi adatok – mindegyike a rendszer működésének testre szabását szolgálja, a végfelhasználók által megadott paraméterek alapján a rendszer kizárólag a megadott szűrési feltételeknek és kiegészítő információknak megfelelő ajánlatokat továbbítja a végfelhasználók felé.
Amennyiben a nem kötelezően megadott személyes adatok (melyek alapján konkrét személyek nem azonosíthatóak), konkrét személy azonosításához alkalmas személyes adatokhoz kapcsolódnak az összekapcsolást személyes adatként kezeljük egészen addig, míg az adatok szét nem válnak.

2.2. Kereskedelmi partnerek esetén gyűjtött személyes adatok köre vonatkozik egyrészt a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégadataira és a szolgáltatás igénybevétele kapcsán kijelölt kapcsolattartó (természetes személy) személyes adataira az alábbiak szerint:
 • Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén gyűjtött adatok köre:
  • Cég neve
  • Adószáma
  • Bankszámlaszáma
  • Cégjegyzékszáma
  • Székhelye
  • Telephelye
  • Levelezési címe
  • A rendszer használatából adódó termékinformációk és adatok, logók és védjegyek
  • A rendszer használatával kapcsolatos forgalmi adatok és statisztikák
 • Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kapcsolattartójával kapcsolatban gyűjtött személyes adatok köre:
  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám

3. Hozzájárulás

A rendszerbe történő regisztrációkor mind a végfelhasználók, mind a kereskedelmi partnerek előzetesen hozzáférhetnek jelen adatkezelési szabályzathoz, mely részletes tájékoztatást nyújt a rendszerben történő személyes adatok kezelése kapcsán. Regisztrációkor a végfelhasználók és a kereskedelmi partnerek önkéntes módon, határozottan nyilvánítják ki akaratukat és beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez a Regisztrációs feltételek elfogadásával.

Regisztrációt követően, amennyiben az érintett személyes adatainak kezelését kifogásolja, kérelmezheti a személyes adatkezelés helyesbítését, az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését .

Amennyiben az Érintett a 16. életévét a regisztrációkor még nem töltötte be, akkor a hozzájárulást tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez szükséges a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.

4. Adatkezelő

Az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy a szükség szerint igénybe veendő adatfeldolgozóval végrehajtatja:

Cégnév: BCONHUNT Kft.
Székhely: 6721 Szeged, Háló utca 8.
Cégjegyzékszám: 06-09-021306
E-mail cím: office@bconhunt.com

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-77715/2014., NAIH-77716/2014., NAIH-77717/2014.

5. Adatkezelés

Adatkezelő az általa gyűjtött és a rendszer használata kapcsán keletkező forgalmi és használatra jellemző statisztikai adatokat rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja a szolgáltatás továbbfejlesztése és további szolgáltatások nyújtása érdekében.
Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem teszi elérhetővé harmadik személy számára, illetve nem hozza nyilvánosságra, kivétel ez alól az adatkezelővel esetlegesen szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozó, aki az adatok feldolgozását végzi, illetve a konkrét személy vagy személyek azonosítására nem alkalmas adatok köre, jellemzően összesített formában.
Adatfeldolgozó esetleges bevonása esetén az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, a megszerzett adatokat nem használhatja fel, nem adhatja tovább.
A forgalmi adatok és használatból eredő statisztikai adatok nyilvánosságra hozatala kizárólag összesített formában konkrét személy vagy személyekhez nem kapcsolható módon történhet meg.

Személyes adatok használata

A BCONHUNT platform egy önálló alkalmazásokat kiszolgáló rendszer. Bármely alkalmazáson keresztüli regisztráció egyben a platformra történő általános regisztrációt is jelenti, tehát több BCONHUNT platform által kiszolgált alkalmazás használata esetén nem szükséges minden alkalmazáshoz külön regisztrálni.
A rendszerbe történő regisztrációkor – akár alkalmazásokon keresztül, akár a weboldalon keresztül – személyes adatokat kell megadnia. A BCONHUNT platform önálló alkalmazásai a személyes adatokat közösen használják így biztosítva az egyetlen azonosítóval történő belépést a különböző alkalmazásokba.
BCONHUNT rendszerben gyűjtött személyes adatok felhasználása
 • Az általunk gyűjtött személyes adatok teszik lehetővé a rendszerbe történő bejelentkezést, illetve a rendszer által automatikusan és eseményszerűen generált adatok, információk elektronikus levélben történő eljuttatását Önhöz. Amennyiben Ön nem szeretne értesítéseket kapni a rendszertől, illetve levelező listánkon szerepelni akkor a beállítások módosításával kikapcsolhatja a funkciót és leiratkozhat a levelező listáról.
 • Személyes adatokat felhasználhatjuk, továbbá szolgáltatásaink és hirdetéseink fejlesztésében, termékeink szállításában, esetleges fizetési tranzakciók lebonyolítása és nyereményjátékok szervezése kapcsán.
 • Felhasználhatjuk továbbá személyes adatait abban az esetben, ha szolgáltatások használatára vonatkozó feltételekben vagy szabályzatokban változások következnek be és Önnek, mint használónak erről feltétlenül értesülnie kell. Mivel a működés feltételeivel kapcsolatos közlések fontosak az Önnel fennálló kapcsolatunkban, ezért a működés feltételeivel kapcsolatos tájékoztatások fogadása nem lemondható.
 • Személyes adatait felhasználhatjuk belső célokra (kutatás, adatelemzés, ellenőrzés) az általunk nyújtott szolgáltatások javítása érdekében.
 • Amennyiben Ön általunk szervezett nyereményjátékban, garantált nyereményben vagy egyéb promócióban vesz részt, akkor személyes adatait felhasználhatjuk a programok lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a regisztráció fennállása alatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeli.
Weboldalunk és mobil alkalmazásaink által gyűjtött adatok köre A BCONHUNT webhelye, mobil alkalmazásai, hirdetései „sütiket”, egyéb adatgyűjtő technológiákat használhatnak. Az adatgyűjtő technológiák segítségével a felhasználói szokások mérését és hirdetéseink hatékonyságát mérhetjük a szolgáltatások továbbfejlesztésének érdekében. Az adatgyűjtő technológiák segítségével nem személyes adatokat gyűjtünk, melyek kezelése az előzőekben meghatározott módon történik. A BCONHUNT szolgáltatásának nyújtásában a sütiket és egyéb adatgyűjtő technológiákat annak érdekében használja, hogy a partnerei által megjelentetett mobilhirdetések az Ön érdeklődési körének megfelelően és csak a meghatározott számban jelenjenek meg. A technológiák segítik továbbá a hirdetési kampányok hatékonyságának mérését. A rendszerben az Ön által kapható mobilhirdetések körét Ön határozza meg a platform rendszerszintű és alkalmazás szintű paramétereinek megadásával. A beállításokat követően a rendszer kizárólag az Ön számára érdekes hirdetéseket jeleníti meg, melyek közül egy újabb körös beállítás során Önnek kell kiválasztani az Ön számára kifejezetten érdekes kampányt, amiről a továbbiakban a rendszer információkat küld térben és időben változó tartalommal. Amennyiben Ön a szükséges paraméterezéseket nem tette meg a rendszerben, az összes hirdető kampánya megtalálható lesz, de ezek közül is csak az Ön által kiválasztott kampányok küldenek Önnek információkat.

Az adatgyűjtő technológiák által összegyűjtött adatokat naplófájlba mentjük. Az elmentett adatok köre: böngésző típusa, operációs rendszer típusa, dátum és időbélyegző, kattintások adatai illetve mobil alkalmazás használata esetén készüléktípus. Fentieken túl mérjük és naplózzuk – szintén a kattintások alapján – a felhasználói szokásokat, tehát hogy Ön mely típusú tartalmakat részesítette előnyben, milyen időszakban, milyen intenzitással használta a rendszert, mennyi időt töltött el a használattal, egyes aloldalakon mennyi időt töltött, mely egyéb aloldalra kattintott át. Az adatok gyűjtése mind a weboldal, mind az általunk biztosított alkalmazások kapcsán a felhasználói viselkedés tendenciáinak elemzése miatt történik annak érdekében, hogy jobban megismerhessük felhasználóink viselkedését szolgáltatásaink használata közben.

Személyes adatok védelme

A BCONHUNT webhelye, mobil alkalmazásai kizárólag a szolgáltatás megfelelő, személyre szabott működésének érdekében gyűjtenek és kezelnek adatokat. A kezelt adatok megadása részben önkéntes, az adatkezelés kizárólag a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a szolgáltatás hatékony igénybevételének érdekében és az ehhez szükséges mértékben történik. Az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásával történik.

Az adatkezelésben érintett adatok védelme érdekében az adatkezelő minden fizikai, szervezési és adminisztratív óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatvesztés, jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, sérülés, módosítás vagy a technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ne történhessen, azonban az erre vonatkozó felelősségét a BCONHUNT kizárja. A weboldal és az általa kiszolgált mobil alkalmazások SSL titkosítást alkalmaznak mindazon kommunikációs formák esetén, ahol személyes adatok megadása vagy gyűjtése történik. A személyes adatok védelme érdekében SSL titkosítást alkalmazó/kezelő web böngésző alkalmazás használata javasolt/szükséges.

Hozzáférés a személyes adatokhoz A kezelt adatok köre az érintettek általi adatfrissítéseknek megfelelően pontos és naprakész. Az adatok módosítása az érintettek számára a BCONHUNT weboldalon vagy mobil alkalmazásain keresztül lehetséges a rendszerbe történő bejelentkezést követően.
Az adatok pontosságát és naprakészségét nem vizsgáljuk, karbantartásuk minden esetben az érintett feladata.

Helyalapú szolgáltatás

A BCONHUNT rendszer működésének alapja helyalapú információk gyűjtése, továbbítása és feldolgozása. A gyűjtött információk az Ön által használt mobil eszközök valós idejű földrajzi elhelyezkedésének adataira irányulnak, mely adatok az Ön azonosítását nem teszik lehetővé, felhasználásuk kizárólag a helyalapú szolgáltatások nyújtását teszik lehetővé, a hely alapon gyűjtött adatok a jogszabályi kötelezettségeken felül sem harmadik félnek, sem adatfeldolgozónak nem kerülnek továbbításra vagy átadásra.

Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

A BCONHUNT rendszer és az általa kezelt alkalmazások az Ön által megadott személyes és kiegészítő adatok alapján, illetve az Ön földrajzi elhelyezkedése alapján hoznak automatizált döntéseket, mely arra irányul, hogy Ön pillanatnyi földrajzi elhelyezkedésének megfelelően, az Ön által megjelölt érdeklődési köröknek megfelelő lokális tartalmat kapjon mobil készülékére. Az automatizált adatfeldolgozásra vonatkozóan a Felhasználási feltételek elfogadásával hozott döntést, a működés paraméterezésével – hely alapú ajánlatok paraméterezése és beállítása – pedig az automatizált adatfeldolgozás az Ön kezdeményezésére valósul meg. Az automatikus adatfeldolgozásra vonatkozóan egyéni kérelmére további tájékoztatást nyújtunk az alkalmazott módszerről és annak lényegéről.

Jogorvoslat

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben – jogorvoslati lehetőségként – kérheti az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását. A személyes adatok törlésére jogszabályban meghatározott esetekben van lehetőség, ilyen például a jogellenes adatkezelés, vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.
Az Érintett tiltakozhat is személyes adatainak kezelése ellen. Ezen esetben az adatkezelő a tiltakozást megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett - az adatkezeléssel összefüggő - jogainak megsértésekor, valamint az adatkezelés elleni tiltakozása esetén Bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Hatályos: 2014.04.30